Podkarpackie Zawody Kierunek kształcenia Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

Kierunek: Opiekun Medyczny 532102

Czas kształcenia: 1 rok (tryb zaoczny)

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Kwalifikacje: K1 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4.)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

 • etap pisemny,
 • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

 • stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej,
 • szpitale opieki długoterminowej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgniarsko-lecznicze, placówki pomocy społecznej.

Poprawiony (wtorek, 11 lutego 2014 08:49)

 
Powiaty