Podkarpackie

Nasza Szkoła

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego

(Dawna Medyczna Szkoła Policealna im. Jadwigi Iżyckiej w Przemyślu)

37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85,
tel.: 16 678 39 55; tel./fax: 16 678 61 28.

www.medyk-przemysl.pl
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kontynuując ponad 60 letnią tradycję kształcenia w zawodach medycznych i pomocy społecznej, kształci obecnie młodzież i dorosłych w systemie dziennym, stacjonarnym, zaocznym i na kursach kwalifikacyjnych na kierunkach:

 • Technik farmaceutyczny - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik masażysta - 2 letni cykl kształcenia
 • Terapeuta zajęciowy - 2 letni cykl kształcenia
 • Asystent osoby niepełnosprawnej - roczny kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • Opiekun medyczny - roczny cykl kształcenia
 • Opiekunka środowiskowa - roczny cykl kształcenia
 • Opiekun w domu pomocy społecznej - 2 letni cykl kształcenia
 • Opiekunka dziecięca - roczny cykl kształcenia
 • Opiekun osoby starszej - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik usług kosmetycznych - 2 letni cykl kształcenia
 • Technik sterylizacji medycznej - roczny cykl kształcenia
 • Asystentka stomatologiczna - roczny cykl kształcenia
 • Higienistka Stomatologiczna - 2 letni cykl kształcenia

Szkoła prowadzi zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na podstawie umów zawartych z placówkami ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aptekami i innymi placówkami kształcenia praktycznego.

Poprawiony (poniedziałek, 24 lipca 2017 08:44)

 

Rekrutacja

UWAGA!!! ZOBACZ JAK MOŻESZ ZOSTAĆ SŁUCHACZEM NASZEJ SZKOŁY!!!

zobacz szczegóły na stronie internetowej szkoły
www.medyk-przemysl.pl

  

 

Regulamin rekrutacji
do Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyśluna rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty art.20a ust.1-4 i 6, art.20b, art20g, art.20k ust 4, art.20q-20s, art.20t, art20v, art. 20 wa, art20zb-ze ( Dz.U.z 2016r., poz. 1943)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę -Prawo Oświatowe (Dz. U.z 2017 r. poz.59)
 • Zarządzenie Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r.
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek(Dz.U.z 2017 poz.610)

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie podkarpackim

§ 1

1.Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu prowadzi nabór do :

Medycznej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Iżyckiej

w formie dla młodzieży   w zawodach  

1. Technik farmaceutyczny                                        

2. Technik masażysta                                                

Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w formie stacjonarnej   w zawodach

1. Asystentka stomatologiczna                                  

2. Terapeuta zajęciowy

3. Opiekunka dziecięca

4.Technik masażysta                          

w formie zaocznej              

1. Opiekun medyczny                                                                      

2. Opiekun w domu pomocy społecznej                                  

3. Technik Usług Kosmetycznych

4.Technik sterylizacji medycznej   od stycznia 2018                        

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji :

Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

       ( Asystent osoby niepełnosprawnej)         od stycznia 2018 r.

Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu

Kursy inne:

 1. 1.Opieka nad dzieckiem w żłobku i klubie dziecięcym
 2. 2.Pierwsza pomoc przedmedyczna dla firm, instytucji i osób prywatnych
 3. 3.Zabiegi pielęgnacyjno-upiększające dłoni i stóp
 4. 4.Masaż klasyczny z elementami masażu relaksacyjnego.
 5. 5.Opieka nad osobami z zaburzeniami psychofizycznymi
 6. 6.Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 7. 7.Kurs dla sanitariuszy szpitalnych

2.Postanowienia organizacyjne    

 1. 1)Kandydaci ubiegający się do przyjęcia do szkoły muszą spełniać kryteria :
 1. a)Medyczna Szkoła Policealna im J.Iżyckiej - ukończona szkoła średnia
 2. b)Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych – ukończona szkoła średnia i ukończone 18 lat, lub ukończenie 18 lat życia w roku kalendarzowym w którym kandydaci przyjmowani są do szkoły

 c) Kwalifikacyjny kurs zawodowy – ukończone 18 lat i ukończona szkoła średnia

 1. d)Kursy umiejętności zawodowych i kursy inne- osoby które spełniły obowiązek szkolny i które chcą uzyskać i uzupełnić wiedzę i umiejętności zawodowe
 2. 2)Kandydaci składają podania na formularzu szkoły w sekretariacie szkoły w terminie 29.05-14.06.201 oraz w postępowaniu uzupełniającym od 01.08-.08.08.2017(druk formularza do pobrania w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na stronie internetowej szkoły (www.medyk-przemysl.pl).
 3. 3)Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć :

- oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej, lub dokument  potwierdzający posiadane wykształcenie dla kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie (poradnia medycyny pracy, druk skierowania do pobrania w sekretariacie szkoły)

           - 2 fotografie

Komplet dokumentów winien być złożony w koszulce.

Kandydaci na kursy umiejętności zawodowych oraz kursy inne składają w sekretariacie podania na formularzu dla kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

§ 2

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 na terenie województwa podkarpackiego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się we wrześniu

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się we wrześniu

szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

1

2

3

4

5

6

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

29.05 – 14.06.2017 r.

15 – 29.11.2017 r.

1 – 8.08.2017 r.

2 – 10.01.2018 r.

29.05 – 7.06.2017 r.[1]

15 – 21.11.2017 r.1

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy[2]

 

29.05 – 30.06.2017 r.

15.11 – 14.12.2017 r.

1 – 24.08.2017 r.

2 – 25.01.2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

3.07.2017 r.

15.12.2017 r.

25.08.2017 r.

26.01.2018 r.

4

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

3 – 5.07.2017 r.

15 – 19.12.2017 r.

25 – 30.08.2017 r.

26 – 30.01.2018 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.07.2017 r.

do godz. 1200

20.12.2017 r.

do godz. 1200

31.08.2017 r.

do godz. 1400

31.01.2018 r.

do godz. 1200

6

Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

7.07.2017 r.

20.12.2017 r.

31.08.2017 r.

31.01.2018 r.

 

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy2, komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie określonym powyżej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

Terminy rekrutacji na kursy inne ustalane są na bieżąco w zależności od ilości kandydatów przez Dyrektora Centrum w porozumieniu z organem prowadzącym.

  § 3

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające na tych samych zasadach jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się :

 1. a)wielodzietność rodziny kandydata
 2. b)niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
 3. c)samotnie wychowywanie dziecka przez kandydata

W/w kryteria stosuje się na podstawie przedłożonych stosownych dokumentów.

3. W przypadku większej liczby kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy spełniających

     warunki niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w

     pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji

     zawodowych następnie uwzględnia się kryteria o których mowa w pkt 2 ( a –c).

4. W wyniku postępowania rekrutacyjnego zostaje utworzona i podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

5. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu nie wysyła indywidualnych zawiadomień o terminach i wynikach postępowania rekrutacyjnego.

7. Odwołania dotyczące ustaleń Komisji rekrutacyjnej należy składać pisemnie do Dyrektora  

Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.

 

§ 4

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2.Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły.

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy

-weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

-ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

- ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

-sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

5. Protokół postępowania rekrutacyjnego zawiera

v datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

v imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,

v informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.

Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

6. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się :

v listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

v listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

v listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych[1] Dotyczy szkół, w których przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 i ust.2 ustawy2

 

[2] ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 24 lipca 2017 08:39)

 

Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły

 
alt 
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Poprawiony (wtorek, 11 lutego 2014 08:25)

Więcej…

 

Patron Szkoły

iżycka
Jadwiga Iżycka
(29 IX 1908 - 29 VI 1988)


 


Poprawiony (czwartek, 21 sierpnia 2014 13:16)

Więcej…

 
Powiaty