Podkarpackie Procedury Przyjmowanie skarg i wniosków

Przyjmowanie skarg i wniosków

 1. Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.).
 2. Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków
  • Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona, przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
   - w poniedziałek w godz. 10.00 - 12.00,
   - w czwartek w godz. 13.00 - 15.00,
   oraz w innych umówionych terminach.
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Skargi i wnioski można składać pisemnie w sekretariacie szkoły lub drogą pocztową na adres: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 37-700 Przemyśl ul. Słowackiego 85.
 4. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
  • Pisemne skargi i wnioski wpływające do szkoły podlegają przed podjęciem ich załatwienia rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków znajdującym się w sekretariacie szkoły.
  • Po zarejestrowaniu skargi lub wniosku przekazuje się sprawę do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej.
  • W przypadkach gdy do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku właściwy jest inny organ, skargę lub wniosek przekazuje się właściwemu organowi, zawiadamiając o tym równocześnie skarżącego albo wskazując mu właściwy organ.
 5. Termin załatwienia sprawy
  • Skargę lub wniosek załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 6. Sposób przekazania informacji o załatwieniu skargi lub wniosku
  • O sposobie załatwienia sprawy lub o niemożności załatwienia sprawy w terminie zawiadamia się składającego skargę lub wniosek pisemnie. 

Poprawiony (poniedziałek, 10 lipca 2017 19:45)

 
Powiaty