Podkarpackie Procedury Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7

Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7

 

 

 1. Podstawa prawna
  • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
 2. Wymagane dokumenty
  W przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia ZUS Rp-7 należy złożyć:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • świadectwo pracy(oryginał lub kserokopia)
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Sekretariat szkoły lub drogą pocztową na adres: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
   37-700 Przemyśl ul. Słowackiego 85.
 4. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
  • Specjalista ds. płac.
 5. Termin załatwienia sprawy
  • Zaświadczenie sporządza się bez zbędnej zwłoki po dokonaniu analizy dokumentacji zgromadzonej w archiwum.
 6. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy
  • Zaświadczenie przesyłane jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres, może być odebrane osobiście przez zainteresowanego lub inne upoważnione osoby.


Poprawiony (czwartek, 21 sierpnia 2014 17:06)

 
Powiaty