Podkarpackie Procedury Wydawanie dokumentów potwierdzających przebieg nauczania

Wydawanie dokumentów potwierdzających przebieg nauczania

 

 1. Podstawa prawna
  • § 10 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 73 z późn. zm.).
 2. Wymagane dokumenty
  W przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przebieg nauczania należy złożyć:
  • wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • kserokopię świadectwa, dyplomu lub indeksu,
  • opłatę w wysokości 26 zł (płatna w kasie szkoły)
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Sekretariat szkoły lub drogą pocztową na adres: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
   37-700 Przemyśl ul. Słowackiego 85.
 4. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
  • Specjalista ds. osobowych.
 5. Termin załatwienia sprawy
  • Zaświadczenie sporządza się bez zbędnej zwłoki po dokonaniu analizy dokumentacji zgromadzonej w archiwum.
 6. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy
  • Zaświadczenie, po uiszczeniu opłaty, przesyłane jest drogą pocztową na wskazany we wniosku adres, może być odebrane osobiście przez zainteresowanego lub inne upoważnione osoby.

 

Poprawiony (czwartek, 21 sierpnia 2014 17:00)

 
Powiaty