Podkarpackie Organy szkoły Organy szkoły Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

 
1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem powołanym do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad słuchaczami Szkoły.
 
2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor, jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej, oraz wszyscy nauczyciele, dla których Szkoła jest podstawowym miejscem zatrudnienia.
3.      W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania słuchaczy, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5.      Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
                              1)        na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
                              2)        z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
                              3)        na wniosek organu prowadzącego Szkołę;
                              4)        na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 
6.      Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
7.      Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminie i porządku zebrania.
8.      Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
9.      Rada Pedagogiczna uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły.
10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
11. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste słuchaczy lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
12. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
                              1)        zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
                              2)        podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji
i promowania słuchaczy;
                              3)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
                              4)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia słuchacza z listy słuchaczy Szkoły;
                              5)        ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 
13. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
                              1)        organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
                              2)        projekt planu finansowego Szkoły;
                              3)        wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
                              4)        propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 
14. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w porozumieniem z organem prowadzącym, uchyla Uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
16. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w Szkole.
17. Rada Pedagogiczna posiada następujące kompetencje Rady Szkoły:
                              1)        uchwala statutu Szkoły;
                              2)        przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i planu finansowego środków specjalnych Szkoły;
                              3)        może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole.
 
18. Rada Pedagogiczna może zasięgać opinii słuchaczy w sprawie:
                              1)        udzielania pomocy materialnej słuchaczom;
                              2)        powoływania i likwidowania kół zainteresowań i organizacji młodzieżowych działających w Szkole;
                              3)        oceny pracy nauczyciela;
                              4)        wprowadzania zmian w procesie edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznym.

Poprawiony (poniedziałek, 13 września 2010 12:38)

 
Powiaty